Dekoder zadziała po wklejeniu całej treści pliku, włącznie z „-----BEGIN CERTIFICATE-----” oraz „-----END CERTIFICATE-----”

Przykładowe dane

SSL

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDnDCCAoQCCQCqBL4udiVKQzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBjzELMAkGA1UEBhMC
UEwxFzAVBgNVBAgMDm1hw4XCgm9wb2xza2llMRIwEAYDVQQHDAlLcmFrw4PCs3cx
GjAYBgNVBAoMEUtFSS5QTCBTcC4geiBvLm8uMQswCQYDVQQLDAJJVDEPMA0GA1UE
AwwGa2VpLnBsMRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgpib2tAa2VpLnBsMB4XDTE4MTExOTEw
Mzk0OFoXDTE5MTExOTEwMzk0OFowgY8xCzAJBgNVBAYTAlBMMRcwFQYDVQQIDA5t
YcOFwoJvcG9sc2tpZTESMBAGA1UEBwwJS3Jha8ODwrN3MRowGAYDVQQKDBFLRUku
UEwgU3AuIHogby5vLjELMAkGA1UECwwCSVQxDzANBgNVBAMMBmtlaS5wbDEZMBcG
CSqGSIb3DQEJARYKYm9rQGtlaS5wbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAMTcu0kVP/h8+B0xdwhYmPUZATInOLPbe1M491FpmGjVtxj/1r7nS4zh
Vf4VD0XCUTuwykvn2pWGnKWYs1Jx74fH1GHyaJKwNOXPI9mqX95qbtSQTYUB4+0p
deU9+LWZeATNDNzXpeR4FX8nJUkOMbUBOwvjJgn3H65JdFvMQ1set9JuPjz36aXG
2ZfRAcxoFJZoki+bs6t1J5tAH84y2tTLUICwMPvoVyBSe4vqDipupBdCBNlHoCCv
N/qINE+JbxV37tYmMLtXJXLqrgMJUFmqgQAGIxNUpWzP032gfok6QssudUw2PtED
t7ygXiiBQ/WLdJ52l+hXnW5ECufQnUkCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
CSa1rsQMbjDc9DdqM9aOTY7Vhj4+Xs6J7BnGe/TAqhIIhmHj1t3j3+qqOhQHw3rE
pVMMRLPC0Nocw64CdpFDtyVZZl6yiWOdrzVLchFB1LyqcwKfDkJOo5CT40R4U+wN
RJOMrizLL3iCJLV0KWMnXCnLvgMNIiv0NMW7hq3oyjZ19IMboiG7lHZMgBmpkQo1
AINfZsj55bqMde+KfyaLdK80RynN83rGQFnd1qegROBGv2cUx/u183SA7p8tSEBd
zIxsMmhd0gLbuZa1d5GrTfQEQikCz0jphZIyb8lSVV9pSVcMcrzG/XI3jeELCDmM
/hDN6sIn+sYC0tZmEiQGHQ==
-----END CERTIFICATE-----

CSR

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC1TCCAb0CAQAwgY8xCzAJBgNVBAYTAlBMMRcwFQYDVQQIDA5tYcOFwoJvcG9s
c2tpZTESMBAGA1UEBwwJS3Jha8ODwrN3MRowGAYDVQQKDBFLRUkuUEwgU3AuIHog
by5vLjELMAkGA1UECwwCSVQxDzANBgNVBAMMBmtlaS5wbDEZMBcGCSqGSIb3DQEJ
ARYKYm9rQGtlaS5wbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMTc
u0kVP/h8+B0xdwhYmPUZATInOLPbe1M491FpmGjVtxj/1r7nS4zhVf4VD0XCUTuw
ykvn2pWGnKWYs1Jx74fH1GHyaJKwNOXPI9mqX95qbtSQTYUB4+0pdeU9+LWZeATN
DNzXpeR4FX8nJUkOMbUBOwvjJgn3H65JdFvMQ1set9JuPjz36aXG2ZfRAcxoFJZo
ki+bs6t1J5tAH84y2tTLUICwMPvoVyBSe4vqDipupBdCBNlHoCCvN/qINE+JbxV3
7tYmMLtXJXLqrgMJUFmqgQAGIxNUpWzP032gfok6QssudUw2PtEDt7ygXiiBQ/WL
dJ52l+hXnW5ECufQnUkCAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDEIo1tPzLm
XTnXiK3NPcgdq5W5ZnWisSqK4WpGlWrDu1s3QAznEuPsQXiMk0ucknudhRvBXzGV
m9MD+KvamQeLN3A7ZeqHUKYo+P3so2jaTXYcjMPb8rRQ/7X8UwUi07YM3mDr3P71
DxlSjMj88gRI0tuiyVHlK2LD6/KBDrlgMWLI9h+J6+SvlGeHv/rApjVTZVbOUmto
OhbnBtIX8IH1yNM2m64qBTXOcT25iP6fZU0JRBFXFCK+gQ/Hd6yP3mISTAWvHXz4
rMg7K1Nmim5TsGoZSx6w3J//r2a00DJgHsnnEnOyJKE5w8o2Dkhdj/f1tcuxJPmx
89dYDwD4ajUi
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

SSL

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDnDCCAoQCCQC7czJUD0nn7TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBjzELMAkGA1UEBhMC
UEwxFzAVBgNVBAgMDm1hw4XCgm9wb2xza2llMRIwEAYDVQQHDAlLcmFrw4PCs3cx
GjAYBgNVBAoMEUtFSS5QTCBTcC4geiBvLm8uMQswCQYDVQQLDAJJVDEPMA0GA1UE
AwwGa2VpLnBsMRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgpib2tAa2VpLnBsMB4XDTE4MTExOTEw
Mzk1N1oXDTE5MTExOTEwMzk1N1owgY8xCzAJBgNVBAYTAlBMMRcwFQYDVQQIDA5t
YcOFwoJvcG9sc2tpZTESMBAGA1UEBwwJS3Jha8ODwrN3MRowGAYDVQQKDBFLRUku
UEwgU3AuIHogby5vLjELMAkGA1UECwwCSVQxDzANBgNVBAMMBmtlaS5wbDEZMBcG
CSqGSIb3DQEJARYKYm9rQGtlaS5wbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBALkxnen9QlbngHr2+rpSosp/VQLmsyMzz3X9RhHYma6XSSA/NmQhRqLw
DBF3gIfg11gAObJj388CIJOogRkkPCpKh4yecIu+GLcB7G9RSLoYWJHZqn7N1VRB
8PrGn5tM+Ey5oe5vucg+KhVLOci5EvHc3x5Whbpu/hev6uYju1Cs4SW37T/w3H4T
uT7Y992P05Pt/8XS4XAXC97gFuoVA/dSPUJ6hjOT6voRDrUb/QBtzJxUcDxwq9gq
7AFC9HcwJ1RYqzJ5O3GX1QUwYFpWegmsvW1MAXQGpvmqIKzedrE9lUiRmQAae1Lj
FZwrHKzt2d5R0rM/ki32ajqS+xWr1aUCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
QgxNRRWKmIZ9X4sz5Ru/IiiJhpgqYtgy97wbH6uqw+PbpAdJuQhjfXLewiASliRo
o0GJ60nqEFUe95idQSAaG7oqN9n+soyrZ3oJFiba1nJYSpgW3IPRPN0LcsBK1oPu
gMa3zbrwToJ8LBTZ0X6RtXZrBhYPxSppE2kEBxcI4ZZIocOZRJFSBqzWzj+pJOJU
nF4iO/I386M1NJKj5aX7SvJOf6vvbm/x4yqA33IpdRHlxj0qbXria4/Gq7PfZOfj
ePgjyxnKta1lkD2j+4le+5uHyFYyAw+AlDaWXey//z6WYUGlyLXjbfSyc10m5UB2
7JF8XZGiOZzIJxe5X4so0Q==
-----END CERTIFICATE-----

CSR

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC0TCCAbkCAQAwgYsxCzAJBgNVBAYTAlBMMRUwEwYDVQQIDAxtYcWCb3BvbHNr
aWUxEDAOBgNVBAcMB0tyYWvDs3cxGjAYBgNVBAoMEUtFSS5QTCBTcC4geiBvLm8u
MQswCQYDVQQLDAJJVDEPMA0GA1UEAwwGa2VpLnBsMRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgpi
b2tAa2VpLnBsMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA6ZyN/gTh
tHeimnBPoxQjwdFuX1FDLxVXyeKbandwmHCg/QuUfCmuAc67T+Wk6BVGOha9zkOj
iP4xbLw/k1mRYZS+f0PRoHoMFJflbCNsosWtjqOrIwZQ224v836qQjD+sJgciLTs
ywnrYuqEcxkxx2B8is8kNrMgnamri6bdPZJJoVLOb32yzfRF8XtWHmVcxRRM9ZYY
9XlBKL+6k3DKXpQ6tT7BZGMcy+GtSSGGo8NZ0SlQY5FNEu6KKW6ed7Y63Gy8QEGx
bZji98FGAgeoMeEba7Ws5y7pSdH0gwD/YZuq9lUhl+k3UXAs+JkOaAPYRcrkcTvG
2rW+hhGoJ1+ZlQIDAQABoAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAEfUYy8OMb9Y/enM
E3aSWMS4ex/1WkIzyVsLyg8wnXb0E9PZLUsgwjLJO0Lof/ekGqL+D0wweBV5EUSA
ip7e0rGcAu36z6m1uPhLJ+njXn4xMysQLdpi3zFzfA3ZWcbcu99NpldH0GoUIKo6
pYpi34tj50QvLszOgxbdDDH6i6MA5ZnZ7+Sd73t5pQWMGCc/o7UlebZ7Xq8tZ+6W
RGcIUCURk/TdshIgFyfJ7KKr+AEjrNtizhrsfV+UAllU2HEBEPrTze2naLrzXdZt
LJ0GU+g2GBbeH4gnwFI16Itgi5QAUezGlCAt415R3zXBR1scHO65y+3H6snV2qbf
DnwBIjg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania
i pomogą wybrać odpowiednie rozwiązanie.

801 308 408
Hosting stron WWW - dowiedz się więcej  

Hosting, czyli miejsce na Twoją stronę WWW 

Od początku naszego istnienia staramy się odczarowywać hosting WWW tak, aby był dla Ciebie prosty i intuicyjny. Pamiętaj, że nie musisz być technologicznym geekiem, żeby z niego korzystać – na naszych serwerach znajdują się projekty należące nie tylko do dużych firm czy międzynarodowych korporacji, ale przede wszystkim do blogerów, pasjonatów i fotografów czy właścicieli małych sklepów internetowych. Każdy z tych projektów zajmuje odpowiednią przestrzeń na naszych serwerach, które pracują w optymalnym środowisku stworzonym przez nas w Centrum Danych Kei.pl. W zależności od potrzeb, oczekiwań oraz zróżnicowanych budżetów, dla każdej aplikacji lub strony WWW dobieramy odpowiednie rozwiązanie. Pod pojęciem hostingu internetowego kryje się bowiem kilka usług takich jak hosting współdzielony, serwery wirtualne lub serwery dedykowane. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Internetem, doradzimy Ci, którą usługę wybrać.

Masz już pomysł, który chcesz pokazać światu? Zacznij od znalezienia Twojej własnej, wolnej domeny.

Czy własne Centrum Danych ma znaczenie?

Na optymalne działanie każdego centrum danych wpływa wiele różnych czynników. Z Twojej perspektywy najistotniejsze jest jednak stabilne działanie hostingu WWW i szybkie reagowanie na trudne do przewidzenia sytuacje. W przypadku tego ostatniego aspektu lokalizacja centrum danych, któremu powierzyłeś swoje zasoby ma kluczowe znaczenie. Dlaczego? Im mniej pośredników, tym szybszy czas reagowania i bezpośredni dostęp do serwerowni. Jeśli administrator jest na miejscu 24/7, będzie w stanie zająć się Twoim zgłoszeniem zaraz po jego otrzymaniu.

Ciekawi Cię, gdzie „mieszkają” nasze serwery? Sprawdź więcej informacji na temat infrastruktury Centrum Danych Kei.pl

Hosting nr 1 w rankingu – ale jesteśmy dumni! 

Pierwsze miejsce w rankingu branżowego magazynu PC World to dla nas duże wyróżnienie. Wierzymy, że jest ono wynikiem niezmiennego udoskonalania naszych produktów i dbania o ich kompleksowość. Przykładowo – w ramach nagrodzonego pakietu hostingowego Start udostępniamy autoinstalator, dzięki któremu jednym kliknięciem można zainstalować popularne aplikacje takie jak WordPress, Joomla!, PrestaShop czy Magento. Jeśli korzystasz z usług Kei.pl masz także do dyspozycji pakiet przydatnych bonusów, które pomogą Ci w rozwijaniu Twojego projektu online. Wszystkie szczegóły naszej oferty możesz znaleźć na stronie https://www.kei.pl/hosting

Chcesz zobaczyć, co na temat naszego pakietu hostingowego powiedziała redakcja PC World? Zajrzyj do aktualności.