Dekoder CSR

Sprawdź czy wszystkie dane zakodowane w CSR są prawidłowe

Dekoder zadziała po wcześniejszym wklejeniu całej treści pliku CSR, włącznie z -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----------ENDCERTIFICATE REQUEST-----

Tutaj wklej całość pliku CSR

Zobacz prawidłowy plik CSR

Przekopiuj poniższe dane, aby zobaczyć przykład poprawnego pliku CSR.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC+jCCAeICAQAwgYsxCzAJBgNVBAYTAlBMMRUwEwYDVQQIDAxtYcWCb3BvbHNr
aWUxEDAOBgNVBAcMB0tyYWvDs3cxGjAYBgNVBAoMEUtFSS5QTCBTcC4geiBvLm8u
MQswCQYDVQQLDAJJVDEPMA0GA1UEAwwGa2VpLnBsMRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgpi
b2tAa2VpLnBsMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqR0zUAbD
qWu+rS04DfuJAFmq3WGheSRrW+InmfQ5zwcqcT4lxVWKfYDwKWtg4ZqGRt3qAFDT
ROacvZwYZvnjwgQ7XJvSapQ2vdPbWlYUs0HW35hFOHV8bTb5DA4OVswx3oE2FqgO
5e/fLRXqb1ihCiKlcIFTobW5jsJs7K+bZr5eZDePS35MBSXhFuKfX0HpS1shs43C
jo1hCZIteGZx8U2X1h4khkkTKFv9uL2hAn0QjU5r6JSruUKtQU1dPOhwMnwdPxCj
Bqx9twjsQHa9MIDx4puXmmAqqHGKZ7IVDXw7my9USDAlfzsnBvJcRSqdmBvQz0JR
cuegbwajijbT4wIDAQABoCkwJwYJKoZIhvcNAQkOMRowGDAJBgNVHRMEAjAAMAsG
A1UdDwQEAwIF4DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAIt2a9HQSDiBmah2Sj2h3X1eV
Ujt46uPXMrCo5MoYaakAHdKgjGxegoAt8c1dGnQqNUubN7tZ83nMLyz5AT33M32H
LK8DhKtUGNG1VzHBUDdl/57ajNt7358h5P3WoAYBs/PwXZbdeUgGKyIP8YAeklMs
yFufEpufgBHSFC7UUQL3PdySU4Q9Mbc1bodhp2a28WB1XQV4FjZBQEl0/+k3e84R
Bkx5TOV2I4aDMpN0TvOT37prReZMKntmUeeKc2PMgdBrff1aaejpYsaClvGq9DEo
UUk0CsVl70gE88W2gfGJOEz16IyuLuQHIfh4u8kQzHzjj4gVW3I6ZaEhhkiVUQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----