Dekoder SSL

Sprawdź, czy dane zakodowane w Twoim certyfikacie są poprawne

Dekoder zadziała po wklejeniu całej treści pliku, włącznie -----BEGIN CERTIFICATE----- i -----END CERTIFICATE-----.

Tutaj wklej całość treść certyfikatu SSL

Przykładowe dane

Przekopiuj poniższe dane i zobacz przykład poprawnego certyfikatu SSL.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDlDCCAnwCCQCFdESf8ctvATANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBizELMAkGA1UEBhMC
UEwxFTATBgNVBAgMDG1hxYJvcG9sc2tpZTEQMA4GA1UEBwwHS3Jha8OzdzEaMBgG
A1UECgwRS0VJLlBMIFNwLiB6IG8uby4xCzAJBgNVBAsMAklUMQ8wDQYDVQQDDAZr
ZWkucGwxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCmJva0BrZWkucGwwHhcNMTgxMTA3MTQxNzQw
WhcNMTkxMTA3MTQxNzQwWjCBizELMAkGA1UEBhMCUEwxFTATBgNVBAgMDG1hxYJv
cG9sc2tpZTEQMA4GA1UEBwwHS3Jha8OzdzEaMBgGA1UECgwRS0VJLlBMIFNwLiB6
IG8uby4xCzAJBgNVBAsMAklUMQ8wDQYDVQQDDAZrZWkucGwxGTAXBgkqhkiG9w0B
CQEWCmJva0BrZWkucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDF
/VjNXJjaho2Ag33kG5EM1ZoCkYkOTsmR4LXLbgs7bBZKwoaFJwhDD3+g0PD4dTU7
R+rDJx/d+NcdH51kAzTdHtZbwFaX6a/cRk0KgwXOEs4TgYXgVawVOeAXoaSt1QCD
VnC/UJ5Pc197/UbAoxAP0F2AlMlPXuhTrhTWXqN3b3Ra5aKIlx6/W2EsjtxvOiL3
+frgF9+BKnglNcsIVnKsYMMCIiItO3sij6gL9UiuBp8DKeoPr3eeFs541vBM/t3E
02jYepNcHLYKvJRKzYv1BukZ/AFBecdDn8/l1NVrzvn2XLD4ju8j5uHSiohptkOh
4htegfVu+4MW9OJjsMZ9AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH7SNPrhOel8
iXMvuOCA9YV4WV1d2It0JTxueMgkhFsPU8jHd2HALQKEZyxBRQBM9ITkLQvUlpFm
1QXsjZCiPZdIioC9vWuRhrCZzFM6hicOAxgv+yUAi92A6RrGP0638Ghh18TbKj/f
0zPkJwaJGk08XfFQvHF6JvU0NYtUfjC85hI8rVqeN9nLPisZAjVGhNews0nVds2C
/fjyxd15LamfbX0YGyZltrduU8lSZe6IeO9wTyDPxRz7DNrfm1KIcfNJ8eF7FRW0
7ayfPUqMZli/XOTqHD3txxD8oCtkvU+3+3jyslGAk5mtbaqu/1p/PeemWdKHqyTA
XwkHpIyqVoU=
-----END CERTIFICATE-----