Dopasuj klucz i CSR

Sprawdź czy plik CSR i klucz prywatny pasują do Twojego certyfikatu SSL

Dopasowanie klucza i CSR jest szczególnie przydatne, gdy zajmujesz się instalacją wielu certyfikatów SSL. Dzięki niemu upewnisz się czy dane pliki pasują do siebie.

Dekoder zadziała po wklejeniu całej treści pliku, włącznie z „-----BEGIN CERTIFICATE-----” i „-----END CERTIFICATE-----”.

Tutaj wklej całą treść certyfikatu SSL
Tutaj wklej całą treść CSR

Przykładowe dane

Przekopiuj poniższe dane i zobacz przykład dopasowania pliku CSR do certyfikatu SSL.

Certyfikat SSL

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDnDCCAoQCCQCqBL4udiVKQzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBjzELMAkGA1UEBhMC
UEwxFzAVBgNVBAgMDm1hw4XCgm9wb2xza2llMRIwEAYDVQQHDAlLcmFrw4PCs3cx
GjAYBgNVBAoMEUtFSS5QTCBTcC4geiBvLm8uMQswCQYDVQQLDAJJVDEPMA0GA1UE
AwwGa2VpLnBsMRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgpib2tAa2VpLnBsMB4XDTE4MTExOTEw
Mzk0OFoXDTE5MTExOTEwMzk0OFowgY8xCzAJBgNVBAYTAlBMMRcwFQYDVQQIDA5t
YcOFwoJvcG9sc2tpZTESMBAGA1UEBwwJS3Jha8ODwrN3MRowGAYDVQQKDBFLRUku
UEwgU3AuIHogby5vLjELMAkGA1UECwwCSVQxDzANBgNVBAMMBmtlaS5wbDEZMBcG
CSqGSIb3DQEJARYKYm9rQGtlaS5wbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAMTcu0kVP/h8+B0xdwhYmPUZATInOLPbe1M491FpmGjVtxj/1r7nS4zh
Vf4VD0XCUTuwykvn2pWGnKWYs1Jx74fH1GHyaJKwNOXPI9mqX95qbtSQTYUB4+0p
deU9+LWZeATNDNzXpeR4FX8nJUkOMbUBOwvjJgn3H65JdFvMQ1set9JuPjz36aXG
2ZfRAcxoFJZoki+bs6t1J5tAH84y2tTLUICwMPvoVyBSe4vqDipupBdCBNlHoCCv
N/qINE+JbxV37tYmMLtXJXLqrgMJUFmqgQAGIxNUpWzP032gfok6QssudUw2PtED
t7ygXiiBQ/WLdJ52l+hXnW5ECufQnUkCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
CSa1rsQMbjDc9DdqM9aOTY7Vhj4+Xs6J7BnGe/TAqhIIhmHj1t3j3+qqOhQHw3rE
pVMMRLPC0Nocw64CdpFDtyVZZl6yiWOdrzVLchFB1LyqcwKfDkJOo5CT40R4U+wN
RJOMrizLL3iCJLV0KWMnXCnLvgMNIiv0NMW7hq3oyjZ19IMboiG7lHZMgBmpkQo1
AINfZsj55bqMde+KfyaLdK80RynN83rGQFnd1qegROBGv2cUx/u183SA7p8tSEBd
zIxsMmhd0gLbuZa1d5GrTfQEQikCz0jphZIyb8lSVV9pSVcMcrzG/XI3jeELCDmM
/hDN6sIn+sYC0tZmEiQGHQ==
-----END CERTIFICATE-----

CSR

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC1TCCAb0CAQAwgY8xCzAJBgNVBAYTAlBMMRcwFQYDVQQIDA5tYcOFwoJvcG9s
c2tpZTESMBAGA1UEBwwJS3Jha8ODwrN3MRowGAYDVQQKDBFLRUkuUEwgU3AuIHog
by5vLjELMAkGA1UECwwCSVQxDzANBgNVBAMMBmtlaS5wbDEZMBcGCSqGSIb3DQEJ
ARYKYm9rQGtlaS5wbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMTc
u0kVP/h8+B0xdwhYmPUZATInOLPbe1M491FpmGjVtxj/1r7nS4zhVf4VD0XCUTuw
ykvn2pWGnKWYs1Jx74fH1GHyaJKwNOXPI9mqX95qbtSQTYUB4+0pdeU9+LWZeATN
DNzXpeR4FX8nJUkOMbUBOwvjJgn3H65JdFvMQ1set9JuPjz36aXG2ZfRAcxoFJZo
ki+bs6t1J5tAH84y2tTLUICwMPvoVyBSe4vqDipupBdCBNlHoCCvN/qINE+JbxV3
7tYmMLtXJXLqrgMJUFmqgQAGIxNUpWzP032gfok6QssudUw2PtEDt7ygXiiBQ/WL
dJ52l+hXnW5ECufQnUkCAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDEIo1tPzLm
XTnXiK3NPcgdq5W5ZnWisSqK4WpGlWrDu1s3QAznEuPsQXiMk0ucknudhRvBXzGV
m9MD+KvamQeLN3A7ZeqHUKYo+P3so2jaTXYcjMPb8rRQ/7X8UwUi07YM3mDr3P71
DxlSjMj88gRI0tuiyVHlK2LD6/KBDrlgMWLI9h+J6+SvlGeHv/rApjVTZVbOUmto
OhbnBtIX8IH1yNM2m64qBTXOcT25iP6fZU0JRBFXFCK+gQ/Hd6yP3mISTAWvHXz4
rMg7K1Nmim5TsGoZSx6w3J//r2a00DJgHsnnEnOyJKE5w8o2Dkhdj/f1tcuxJPmx
89dYDwD4ajUi
-----END CERTIFICATE REQUEST-----